Milyen nézetek vannak, Milyen nézet 1. Nézet létrehozása, módosítása vagy testreszabása


A nézetek választható típusai

A térképi ábrázolás története[ szerkesztés ] Mappa mundi d'Albi, 8. A történeti kutatások megállapították, hogy az ember először rajzolt, csak azután írt. Az ősember lakóhelyének környezetét vagy a távolabbi tájakat is lerajzolta, azonban nem tájékozódási célból. A mai térképek ősei a térbeli tudás grafikus ábrázolásaiként segítették az emlékezetet, a kommunikációt és a társadalmi együttműködést. A fejlődést korábban a térképek geometriai pontosságának növekedésében látták, mára azonban ez az egyoldalú megközelítés túlhaladottá vált.

A digitális kartográfiában a megjelenítés és az adatok tárolása elválhat egymástól, ez a pontosság hagyományos fogalmát átértelmezi. A térképtörténeti tárgyalás során különböző periódusokat különíthetünk el aszerint, hogy a történeti folyamatot milyen szempontból vizsgáljuk.

Lapnézet használata

A kéziratos térképek kora[ szerkesztés ] Ptolemaiosz világtérképe Ez a kor a legrégebbi időktől a reneszánszig tartott. Készítésének idejét radiokarbon vizsgálatok alapján i. A falfestmény ábrázolási megoldása érdekes: a város épületeit és utcáit alaprajzszerűen ábrázolja. A történelem előtti prehisztorikus térképek azonosítása az egyezményes jelrendszer és a feliratok hiánya miatt nehéz.

Az olaszországi Val Camonica Bedolina lelőhelyén talált bronzkori sziklarajzot a régészek a környék ábrázolásának tartják. Vitatható, hogy mit nevezhetünk az első térképnek. A jénai egyetem gyűjteményében szereplő égetett agyagtábla is kétségkívül egyik legrégebbi térképészeti emlék: a 21x18 cm nagyságú, kb.

A legrégibb, papiruszra készített ismert térkép I. Széthi egyiptomi fáraó idejéből i.

milyen nézetek vannak

A töredékes torinói papirusz darabjain a Vádi Hammamát aranybányája és a núbiai bekhen kőzetfajta lelőhelyének, valamint az odavezető utak ábrázolása látható.

A hegyeket oldalnézetben, az épületeket és az utakat alaprajzban szemlélteti.

milyen nézetek vannak

Az egyes objektumokat hieratikus jelekkel írt feliratok is magyarázzák. A herefordi világtérkép Az ókori görög térképek szerkesztői már törekedtek arra, hogy geometriai módszerrel ábrázolják az akkor ismert világ egészét. Egyes szerzők a csillagászatban alkalmazott fokhálózatot a Föld ábrázolására, a geográfiára is alkalmazták. Az ókori térképészet legfontosabb képviselője Klaudiosz Ptolemaiosz i.

Tartalomjegyzék

Ő volt az első, aki északot felülre tette a térképén, aminek az okáról nem maradt fenn ismeretünk. Egy ívelt szélességi kör haladt keresztül Rodoszon és két másik az ismert legdélibb és legészakibb helyeken, Meroén és Thulén keresztül. Földrajzi könyvében világtérképen és 26 lapon ábrázolta az ókorban ismert világot.

Alexandriábangörögül írt kézirata és térképei középkori másolatokban maradtak fenn. Ptolemaiosz szintén készített egy vetületet, amelyen az összes hosszúsági kör ívelt volt, kivéve a középsőt, és a szélességi körök is íveltek maradtak. Ezen a vetületen megjelölte a mai AngliátSkóciát és Thulét északon.

Lapnézet hozzáadása

Afrika mint óriási kontinens jelenik meg, mely az Indiai-óceán déli felén terül el és északon csatlakozik Ázsiához. A térkép alapján — Hérodotosz leírásával ellentétben — Ptolemaiosz nem hitte, hogy Afrikát körbehajózták. Névtelen ravennai geográfus világtérképe körül Milyen nézetek vannak rómaiak tovább haladtak görög elődeik nyomdokain, de különösen a magántulajdonnal kapcsolatos kataszteri térképezés és ingatlan-nyilvántartás területén léptek előre.

Különleges térképeiken főleg a közlekedési utakat, a településeket és az utazási akadályokat, folyókat, hegyeket, erdőket ábrázolták. Az ilyen térképeket itineráriumoknak, úttérképeknek nevezzük. Legismertebb példány a Milyen nézetek vannak Peutingerianaegy eredetileg mintegy hét méter hosszú és harmincnégy centiméter széles papirusz tekercs, amely középkori másolatban, pergamenre festve maradt fenn. Bár a Ptolemaiosz térképeit Firenzébe vitték és később lefordították ógörögről latinra, majd a A térképek szélein, sőt a beltartalomban is sokszor fantasztikus alakokat vagy vallási tárgyú rajzokat látunk.

A középkori térképek Európában elsődlegesen a keresztény világkép szimbolikus kifejezései.

Térképészet

Legtöbbjük kör alakú világtérkép. Legismertebb példány a herefordi térkép -ben készült.

milyen nézetek vannak

Több, mint másfél méter átmérőjű, bibliai jeleneteket ábrázol, és ma is az angliai herefordi katedrálisban található. A fejlődés megindítója a reneszánsz kor szelleme, az ókorban elért eredményeket a térképészetben is felelevenítik és továbbfejlesztik.

Valláspedagógiai nézetek, kutatások nemzetközi kitekintésben

Ptolemaiosz földrajzi könyvét Itáliába viszik, ahol a XV. A térképészet fellendülését elősegítették a nagy földrajzi felfedezések, a különleges erők és látomás gazdasági élet, a kereskedelem és az áruszállítás fokozódása. Ezek a tényezők követelték a pontosabb, tájékozódásra alkalmas térképeket.

Először a tengeri, majd a szárazföldi térképek fejlődtek. A máig is nagyon népszerű szögtartó hengervetületet később róla milyen nézetek vannak el Mercator-vetületnek.

A nézetek meghatározása

Ő készítette, de fia Rumold Mercator adta ki az első, egységes térképgyűjteményt "Atlasz" néven -benamely azonban még ekkor sem volt teljes. Világtérkép, Az ebben az időben készült térképeken már a tereptárgyakat is ábrázolják. Az utak mellett a hidakat, a városokat, a jellemző várakat, a templomokat is feltüntetik.

Egyes térképeken a településeket alaprajzban rögzítették, a háztömböket, utcákat is feltüntetik. A domborzatot még mindig oldalnézetben vagy madártávlatban ábrázolják. A természettudományok fejlődése megadta az alapot a pontosabb vetületek szerkesztéséhez. A domborzati ábrázolásban rátértek a csíkozásra, majd a szintvonalakkal való ábrázolásra. Megkezdődtek a nagy területet felölelő, részletes topográfiai felmérések.

Lapnézetek a Excel

Elsősorban a katonai szempontok voltak indítékai a háromdimenziós, a domborzatot jól érzékeltető ábrázolási módnak.

A topográfiai térképek a XX. Az állami alaptérképek kataszteri és topográfiai térképek mellett egyre többféle tematikus térképet adnak ki a nagyközönségnek is. A nyomtatott térképek mellett a számítógéppel készített első digitális térképek az as években jelentek meg. Ezzel új korszak kezdődött a térképészetben A magyarországi térképezés rövid története[ szerkesztés ].