Ingyenesen letölthető szemészeti klinikai útmutató


Megrendelhetõ a Kiadótól. Szerzõi jog és másolás: minden jog fenntartva. A folyóiratban valamennyi írásos és képi anyag közlési joga a szerkesztõséget illeti. A megjelent anyag, illetve annak egy részének bármilyen formában történõ másolásához, ismételt megjelentetéséhez a szerkesztõség hozzájárulása szükséges.

Kiadja és terjeszti: Semmelweis Kiadó Budapest, Nagyvárad tér 4. Mária u. A tematika a szemészet digitális látásteszt spektrumát felöleli, a szemfelszíntõl az orbitáig, és a diagnosztikától a terápiáig.

NEUROOPHTHALMOLÓGIA kézikönyv PDF Ingyenes letöltés

A négy nap alatt elhangzó 35 elõadásban a témával kapcsolatos korszerû információkat a szemészeti alapellátásban is hasznosítható szempontok kiemelésével mutatják be az elõadók. Nagy örömünkre szolgál, hogy az elõadások legfontosabb tudnivalói közlemények formájában nyomtatásban is megjelenhettek a éves Orvosképzés folyóirat soros számában. Magam és munkatársaim nevében kívánjuk, hogy a tanfolyam és annak nyomtatott változata jól szolgálja a szembetegek gyógyítását és gyógyulását, valamint, hogy hathatósan segítse a szemész szakorvosokat a szükséges ismeretek elsajátításában és alkalmazásában, a vizsgára való felkészülés, illetve a betegellátás során.

Budapest, december A lap elsõsorban olyan munkák közlését tartja feladatának, amelyek az orvostudomány egy-egy ágának újabb és leszûrt eredményeit foglalják össze magas színvonalon úgy, hogy azok a gyakorló orvoshoz, szakorvoshoz, klinikushoz és elméleti orvoshoz egyaránt szóljanak. Emellett lehetõség van eredeti közlemények és esetismertetések benyújtására, és az újság a Semmelweis Egyetem szakmai kötelezõ szinten tartó tanfolyamok elõadási összefoglalóinak is teret ad. Az eredeti közlemények a rendszeres lapszámokban, vagy a témához kapcsolódó tematikus lapszámokban kapnak helyet.

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy rezidens kollégák tollából származó esetismertetéseket is közöljünk, melyeket mentori ajánlással kérünk benyújtani. A beadott dolgozatokat a szerkesztõbizottság elõzetes bírálatra adja ki, és a kézirat közlésére a bírálat eredményének függvényében kerül sor.

Tudományos dolgozat benyújtására az alábbiak szerint van lehetõség: Esetismertetés case report Fiatal doktorok PhD tudományos beszámolója, új eredményeinek összefoglalása nem tézisek vagy doktori értekezések! Klasszikus összefoglaló közlemény az elméleti és klinikai orvostudomány bármely területérõl, a legújabb irodalmi eredmények felhasználásával Update jellegû közlemény, azaz nem egy téma kidolgozása, hanem adott szakterület legújabb tudományos eredményeinek összefoglalása Elõadási összefoglaló a tanfolyamszervezõk felkérése alapján A kézirat: A tudományos közleményeket elektronikusan, Word dokumentum formátumban kérjük eljuttatni a szerkesztõségbe.

Az illusztrációkat, ábrákat és táblázatokat külön file-ként kérjük elküldeni. A digitális képeket minimum dpi felbontásban kérjük, elfogadunk tif, eps, illetve cdr kiterjesztésû file-okat.

A kézirat elfogadása esetén az ábrákat a szerkesztõség nyomtatott formában is kéri elküldeni. Ingyenesen letölthető szemészeti klinikai útmutató orvosi szavak helyesírásában az Akadémia állásfoglalásának megfelelõen, a latinos írásmód következetes alkalmazását tekintjük elfogadottnak.

Magyarosan kérjük írni a tudományágak és szakterületek, a technikai eljárások, mûszerek, a kémiai vegyületek neveit. A szerkesztõk fenntartják maguknak a stiláris javítás jogát. A mértékegységeket SI mértékrendszerben kérjük megadni.

A kézirat felépítése a következõ: 1 címoldal, 2 magyar összefoglalás, kulcsszavakkal, 3 angol összefoglalás angol címmelangol kulcsszavakkal, sorrendben : magyar cím, angol cím, 4 rövidítések jegyzéke ha van5 szöveg, 6 irodalomjegyzék, 7 ábrajegyzék, 8 táblázatok, 9 ábrák. Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve kell megadni és az egyes felsorolt tételeket külön lapon kell kezdeni. A magyar és az angol összefoglalások terjedelme külön-külön ne haladja meg a szót kulcsszavak nélkül.

A témához kapcsolódó, maximum 5 kulcsszót az összefoglalók oldalán, azokat követõen kérjük feltüntetni magyar és angol nyelven.

Eredeti közlemények esetén a Bevezetõ -ben röviden meg kell jelölni a problémafelvetést, és az irodalmi hivatkozásokat a legújabb eredeti közleményekre és összefoglalókra kell szûkíteni. A Módszer részben világosan és pontosan kell leírni azokat a módszereket, amelyek alapján a közölt eredmények születtek.

Szemüveg kérdések | HUP - Látás mínusz 1 75 hogyan lehet visszaállítani

Korábban közölt módszereket esetén csak a metodika alapelveit kell megjelölni, megfelelõ irodalmi hivatkozással. Klinikai vizsgálatoknál a kézirathoz csatolni kell az illetékes etikai bizottság állásfoglalását. Állatkísérletek esetén a Magyar Tudományos Akadémia Egészségügyi Tudományos Tanács állatkísérletekre vonatkozó etikai kódexe érvényes, melyre a metodikai részben utalni kell.

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni. Az Eredmények és a Megbeszélés részeket világosan kell megszerkeszteni. Referáló közlemények benyújtása esetén a szövegtörzs altémákra osztható, melyeket alcímek vezessenek be.

Összefoglaló referátumoknál a szövegtörzs terjedelme ne haladja meg a karaktert szóközzeleredeti közleménynél klinikai, vagy kísérletes ne haladja meg a karaktert szóközzelesetismertetésnél ne haladja meg a karaktert szóközzelelõadási összefoglaló esetén pedig ne haladja meg a karaktert szóközzel.

Irodalom: a hivatkozásokat maximum 50, elõadási összefoglalónál maximum 10 a szövegben való megjelenés sorrendjében tüntessék fel. A szövegben a hivatkozást a sorszáma jelöli. Hivatkozás cikkre: sorrendben: szerzõk neve 6 szerzõ felett et al. Példa: 1. Interaction of genetic and environmental influences on peak bone density. Osteoporosis Int ; 1: Hivatkozás könyvfejezetre, sorrendben: a fejezet szerzõi.

Visszaállítható-e a látás mínusz 7? - hipnotizor.hu

A fejezet címe. In: szerkesztõk editors. A könyv címe. A kiadás helye, kiadó, megjelenés éve; fejezet elsõ-utolsó oldala. Példa: 2. Iodide deficiency. Werner and Ingbar s the thyroid. Philadelphia, Lipincott-Raven, ; Ábrajegyzék: a megjelenés sorrendjében, arab számmal sorszámozva egymás alatt tartalmazza az ábra címét és alatta rövid és lényegre törõ ábramagyarázatot Táblázatok: külön-külön lapokon kérjük, címmel ellátva és arab számmal sorszámozva.

milyen vitaminok a látáshoz

Törekedjenek arra, hogy a táblázat könnyen áttekinthetõ legyen, ne tartalmazzon zavaróan sok adatot. Ábrák: külön-külön lapokon kérjük. Csak reprodukálható minõségû ábrákat, fényképek küldését kérjük min. A kézirat elfogadása esetén a nyomtatott ábrát kérjük beküldeni a szerkesztõségbe és az ábra hátoldalán puha ceruzával kérjük jelölni a szerzõ nevét, arab számmal az ábra sorszámát és a vertikális irányát.

A formai hiányossággal beküldött kéziratokat nem tudjuk elfogadni. A gyors lektori és korrektúrafordulók érdekében kérjük a legbiztosabb levelezési, illetve címet, telefon- és faxszámot megadni.

Elfogadás esetén külön levélben kérjük jelezni, hogy a szerzõk a közleménnyel egyetértenek és ezt aláírásukkal igazoljákvalamint lemondanak a folyóirat javára a kiadási jogról.

A szerkesztõség az általa felkért szakértõk személyét titkossággal kezeli.

út a látáshoz

A kézirat tulajdonjoga a megjelenésig a szerzõt illeti meg, a megjelenés napján tulajdonjoga a kiadóra száll. A megjelent kéziratok megõrzésére szerkesztõségünk nem tud vállalkozni. A kéziratok benyújtását a következõ címre várjuk: Dr. Tóth Jeannette lehet-e 100 látást javítani Dr.

Endophthalmitis Mechanical injuries of the eye.

edzés a rossz látásért

Endophthalmitis Holló Gábor egyetemi tanár Dr. Farkas Ágnes docens Dr. Lukáts Olga adjunktus Dr. Vaksági okok. A látássérülés pszichológiai, szociológiai vonatkozásai. Látásrehabilitációs lehetõségek Vision Rehabilitation for children and adults. The concept of rehabilitation, and its cause and purpose. Common causes of blindness. Psychological and sociological aspects of the visual impairment. Vision rehabilitation facilities Rehabilitációs intézmények. Optikai segédeszközök Institutions of low látássérült myopia rehabilitation.

Optical aids Implantátumok a szemészetben a punctum plug-tól a retina chip-ig Implants in ophthalmology from punctum plug to retinal ingyenesen letölthető szemészeti klinikai útmutató Tanfolyamzárás A fõ anatómiai részek a cornea, conjunctiva és a szemhéjak.

miért romlik a látás az egyik szemben

A szemfelszín nedvesen tartását a könnyfilm és a könnyfilmet egyenletesen szétterítõ pislogás biztosítja 8. A kevésbé súlyos szemfelszíni betegségek a száraz szem csoportba tartoznak, míg a súlyosak szerencsére ritkák, és sokféle okból kialakulhatnak. Közös definíciójuk szerint olyan betegségek tartoznak ide, amelyek megváltoztatják a cornea és kötõhártya felszíni struktúráját, fizikai és kémiai jellemzõit, amelyek meggátolják a megfelelõ könnyfilm képzõdését vagy a stabil könnyfilm fenntartását 1.

A könnyfilm legkülsõ, 0,1 mikron vastag rétege a lipidréteg, amely a Meibom-mirigyek terméke. Fõ funkciója a sima szemfelszín és ezáltal a szem kiváló optikai kvalitásának biztosítása valamint a könny párolgásának kb. A lipidréteg a szemhéjszéleken akadályozza a könny túlcsordulását is. A könny legnagyobb részét a vizes és mucinózus fázis teszi ki, amely kb. A mucin komponens, ingyenesen letölthető szemészeti klinikai útmutató fõként glycoproteinekbõl áll, odakapcsolja a könnyfilmet a szaru- és kötõhártya felszínéhez glycocalyx hálózatilletve kenõanyagként szolgál a szemmozgások és pislogás elõsegítésére, továbbá bevonja a szemfelszínre került idegentesteket és ezzel elõsegíti eltávolításukat.

A könnyfilm nem stabil: minden pislogás során a szemhéjak mozgása teríti szét, majd másodlagos mozgással fokozatosan egyre egyenletesebbé válik. Ez a könnyfilmfelépülés kb. Kialakulása után a könnyfilm folyamatosan párolog, és ez által vékonyabbá válik, majd egészségesekben a pislogást követõen másodperc múlva felszakad.

Azonban egészségesekben a felszakadás bekövetkezése elõtt újabb pislogás következik, amely a könnyfilmet felfrissíti. A leggyakoribb szemfelszín betegség a száraz szem számos okból kialakulhat, amelyet legrészletesebben a ingyenesen letölthető szemészeti klinikai útmutató hármas ingyenesen letölthető szemészeti klinikai útmutató ír le A betegség különösen gyakran fordul elõ idõsebb korban és nõkben. A száraz szem definíciója a széles körben elfogadott DEWS Report 6 alapján a következõ: A száraz szem a könny és a szemfelszín olyan multifaktoriális megbetegedése, amely zavaró szubjektív tüneteket, látásromlást és könnyfilm instabilitást okoz, és magában hordozza a szemfelszín károsodásának lehetõségét.

Semmelweis Kiadó ; 4: ORVOSKÉPZÉS - PDF Ingyenes letöltés

A száraz szem együtt jár a könnyfilm ozmolaritásának fokozódásával és a szemfelszín gyulladásával. A száraz szemnek két fõ formája van. Az egyikben a betegség kiváltó tényezõje elsõsorban a könny vizes fázisának elégtelen termelõdése hiposzekretív száraz szema másikban a könny párolgása fokozott hiperevaporatív száraz szem.

A hiposzekretív formához tartozik a primér és szekunder Sjögren-szindróma, a könnymirigybetegségek vagy beidegzési zavar miatti csökkent könnytermelés. Hiperevaporatív formát okoz a csökkent lipidtermelés vagy a szemhéjak hibás állása vagy mûködése, a kontaktlencse viselés, a szemfelszín morfológiai elváltozásai.

Az utóbbi idõben az érdeklõdés elõterébe került a Meibommirigy-diszfunkció, amelynek definíciója a legnagyobb irodalmi összefoglaló 7 szerint a következõ.

az apf-gátlók alkalmazása a szemészetben

Jellemzõ, hogy a panaszok romlanak télen, száraz vagy szeles környezetben pl. A szubjektív panaszok felmérése mellett fontos rákérdezni az általános anamnézisre is: menopausa, autoimmun betegségek, gyógyszerszedés elsõsorban az antihisztaminok és az antidepresszáns szerek okozhatnak száraz szemetidegsérülések és betegségek.

A klinikai tünetekben a kétoldali, krónikus, intermittáló, általában enyhe kötõhártya gyulladás a jellemzõ, de ezek a jelek nem specifikusak. Az anamnézis és a klinikai kép alapján felvetõdõ száraz szem diagnózist a klinikai tesztek erõsíthetik meg 2, 9.

Ez alapján a klinikumban a diagnosztikus tesztek célszerû sorrendje a következõ: Szemvörösség értékelése skálán. Szemhéjszéllel párhuzamos kötõhártyaredõk megfigyelése fokozat.

Könnymeniscus megfigyelése esetleg kvantitatív vagy szemikvantitatív mérése. Fluoreszcein könnyfilm felszakadási idõ BUT. Fluoreszcein festés zónánként értékelve, pl. Lisszamin zöld vagy bengálvörös festés Bijsterveld-skála.

Schirmer 1 teszt. Szemhéj vörösségének, vastagságának és irregularitásának megfigyelése. Meibom-mirigy-expresszió: elzáródás vizsgálata és váladék minõsítése. Egyéb a száraz szem diagnosztikájában alkalmazható tesztek: könnyfilm ozmolaritásának mérése, lipid réteg vastagságának és mozgásának megfigyelése vagy mérése, Meibom-mirigyek infravörös fényképezése, könnyfilmdinamika vizsgálata dinamikus videotopográfia, aberrometria stb.

Kezelés fõ célja a panaszok enyhítése, valamint a súlyos szövõdmények bakteriális vagy vírusos felülfertõzõdés, cornealis fekély és perforáció vagy kötõhártya hegesedés megelõzése 1, 6, 7.